Izdavač: Hrvatski centar ITI


INFO

Sa ?irokim spektrom zanimanja (teatro?ke studije, dramski tekstovi, kazali?ni putopisi, eseji i biografski zapisi), Biblioteka Mansioni se tijekom 10 godina postojanja profilirala i potvrdila kao jedna od najva?nijih i najopse?nijih hrvatskih teatrolo?kih edicija.
U izdanjima Mansiona zastupljeni su doma?i i inozemni autori, a uz knjige na hrvatskom jeziku, tiskaju se i prijevodi djela hrvatskih dramati?ara na svjetskim jezicima, u cilju promicanja hrvatske drame u inozemstvu.
Uz ve? uobi?ajenu pomo? Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u izdavanju pojedinih knjiga Biblioteke Mansioni poma?u i neke inozemne institucije te fondacije.?to objavljujemo?

TEATROLOGIJA - teorijski niz vrijednih teatrolo?kih naslova sadr?i neophodne ud?benike hrvatskih i svjetskih uglednih teatrologa

DRAME - zanimljiva imena hrvatske i svjetske dramatike

KAZALI?NI PUTOPISI - uvid u ?ivot pojedinih kazali?nih centara

ANTOLOGIJE - predstavljanje recentne dramatike pojedinih zemalja

PRIJEVODI HRVATSKE DRAME- dio projekta Promocija hrvatskih dramati?ara u svijetuGdje se mogu nabaviti?

Zbog slabog funkcioniranja knji?arske mre?e knjige su dostupne samo u pojedinim knji?arama: u Zagrebu u knji?nici Odsjeka za komparativnu knji?evnost Filozofskog fakulteta (s posebnim popustom za studente), u Profilovoj knji?ari Megastore, u Tamarisu, Novoj stvarnosti, te knji?arama AGM-a.
Zahvaljuju?i otkupu Ministarstva kulture, neki naslovi nalaze se i po knji?nicama diljem Hrvatske. Tako?er se mogu naru?iti na adresi i telefonima Hrvatskog centra ITI:
Basari?ekova 24, 10 000 Zagreb, tel: 4920-667Do sada objavljeno: